Publikácie

Rozmanitosť V kolektíve

Informačný materiál obsahuje 20 plagátov, ktoré v spolužiakovi znevýhodneného dieťaťa podporujú pochopenie a toleranciu. Každý je venovaný inému znevýhodneniu a vizuálne príťažlivý. 

Časť pre dospelých čitateľov obsahuje  definíciu daného znevýhodnenia, najčastejšie prejavy a odporúčanie kam sa obrátiť v prípade podozrenia, alebo pri potrebe konkrétnej pomoci. V závere je zoznam použitej, ale aj odporúčanej literatúry.

Leove dobrodružstvá

je preventívny program, ktorý bojuje proti šikane rozvíjaním mäkkých zručností

Cieľom je predovšetkým znižovanie konfliktných situácií v rovesníckom kolektíve a aplikovanie nenásilnej komunikácie pri predchádzaní sociálno-patologických javov (nie len v školskom prostredí).

Z čoho sa skladá?

Kniha rozprávok – obsahuje 8 rozprávok s ponaučením, ktoré sú orientované na najčastejšie problémové situácie v rovesníckych kolektívoch.

Pracovný zošit (metodická príručka) – nachádzajú sa v ňomrozprávky a k nim prislúchajúce aktivity podľa tém. 

PZ obsahuje aj: 


-tematické bloky a témy vyučovacích hodín
-ciele, metódy, formy a pomôcky
-presný rozvrh vyučovacej hodiny podľa jednotlivých fáz
-metodický postup aktivít
-priestor na poznámky
-návrhy na riešenie krízových situácií s rozrušeným dieťaťom
-pracovné listy

Brožúra pre rodičov – obsahuje rady pre rodičov ako komunikovať s deťmi, najmä v rámci konfliktných situácií a postup, ako sa zachovať, ak je dieťa v afekte.