Čo sú akčné rodiny, o. z.?

SME OBČIANSKE ZDRUŽENIE, KTORÉ SA VENUJE DEŤOM A MLADISTVÝM, OSOBÁM SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM A PREVENCII SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV.

Naše ciele

  • pomoc a podpora jednotlivcom so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením a ich rodinným príslušníkom,

  • snaha vytvoriť podmienky pre začlenenie zdravotne a sociálne znevýhodnených do spoločnosti,

  • šírenie osvety o dôležitosti tolerancie a o potrebe inklúzie a integrácie v spoločnosti,

  • vzdelávanie laickej i odbornej verejnosti o možnostiach práce so zdravotne a sociálne znevýhodnenými,

  • formou preventívnej starostlivosti zamedziť šíreniu šikanovania a kyberšikanovania, látkových i nelátkových závislostí medzi deťmi a mladistvými,

  • práca s deťmi s problémovým správaním, poruchami učenia a správania a s ich rodinami,
  • vydávanie vzdelávacích, informačných a preventívnych materiálov s cieľom podpory inklúzie a osvety.

Čo je u nás nové

Kde sme boli, čo sme zažili, na čo sa môžete tešiť.

Vzdelávacie a podporné aktivity nášho OZ

Čo vám môžeme ponúknuť. S čím vám vieme pomôcť.

Publikácie 

Nami vydané publikácie, ktoré si môžete zakúpiť.

Kontakt

Akčné rodiny, o. z.Podkonice 321
97613

Mail

akcnerodiny@gmail.com

IČO

54 964 792