Preventívne aktivity pre školy

 • Šikanovanie a kyberšikanovanie
 • Bezpečný internet
 • Látkové a nelátkové závislosti
 • Komunikácia
 • Riešenie konfliktov
 • Rozvoj emocionálnej zrelosti
 • Vlastný preventívny program

Podporné rodičovské skupiny

 • integrácia detí so ZZ v MŠ, ZŠ a SŠ
 • dieťa s PAS
 • školská úspešnosť detí so ŠVVP
 • socializácia detí so ZZ
 • prevencia a riešenie problémového správania u detí

tvorivé dielne a workshopy pre rodiny s deťmi

 • rozvoj emocionálnej inteligencie
 • rozvoj empatie a tolerancie
 • tvorivé aktivity pre deti
 • rozvoj komunikačných schopností

Konzultácie pre pracovníkov s deťmi a mládežou

 • návrhy na riešenie krízových situácií
 • mentoring
 • podporné stretnutia
 • školenia pre prácu s preventívnym programom
 • webináre na témy inklúzia, prevencia, Aspergerov syndróm a ďalšie