Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach nič nerieši

Ako sme sľúbili, budeme sa venovať smernici č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.
Problém 1
Ťažká dokázateľnosť šikany ako trestného činu resp. priestupku.
Podľa smernice čl. 2 môže šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku.
Žiak, ktorý je agresorom, môže byť trestne stíhaný za trestný čin:
a) ublíženia na zdraví, ktoré podľa vymenované v § 155 Trestného zákona, musí spĺňať nasledujúce podmienky uvedené v §123:
Ťažkou ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie len vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, ktorou je
a) zmrzačenie,
b) strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti,
c) ochromenie údu,
d) strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,
e) poškodenie dôležitého orgánu,
f) zohyzdenie,
g) vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu,
h) mučivé útrapy, alebo
i) porucha zdravia trvajúca dlhší čas.
(4) Poruchou zdravia trvajúcou dlhší čas sa na účely tohto zákona rozumie porucha, ktorá si objektívne vyžiadala liečenie, prípadne aj pracovnú neschopnosť, v trvaní najmenej štyridsaťdva kalendárnych dní, počas ktorých závažne ovplyvňovala obvyklý spôsob života poškodeného.
Ak teda vaše dieťa niekto pravidelne udiera, kope, či bije do hrudníka, zlomí mu tri hrudné stavce a ono nechce chodiť do školy a má z toho psychické problémy, pokiaľ sa nelieči 42 dní, nie je to ublíženie na zdraví.
Pritom šikana na dieťati často zanechá dlhotrvajúcejšie dôsledky ako tých 42 dní.
Ako to riešiť zo strany školy? Ak nespolupracujú rodičia, či už obete alebo agresora, ťažko niečo urobiť.
Ako to riešiť zo strany rodiča? Ak nespolupracuje škola, rodičia sami veľa nezvládnu.
Ak spolupracujú, ale šikana ako taká nie je prečinom ani priestupkom, hoci ju smernica definuje pomerne presne, čo môžu vlastne urobiť?
Pripomíname skutočný príbeh, ktorý sa k nám dostal: