Odpoveď na našu prosbu o pomoc a podporu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,

Dobrý deň,
v nadväznosti na nižšie uvedené návrhy zmien, ktoré ste uviedli v e-maily z 23.2.2024 Vám uvádzame, že Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaM SR“) si uvedomuje, že problematika šikanovania je komplexná a náročná téma a považuje ju za jednu z najdôležitejších a najzávažnejších problémových oblastí naviazaných na školské prostredie, pričom si uvedomuje aj, že ide o problém nadrezortný a nie len pedagogický.
Prostredníctvom priamo riadenej organizácie, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, sa snažíme poskytovať kompetentnú metodickú podporu učiteľstvu a to ako pri rozpoznávaní, tak aj pri riešení tohto nežiadúceho javu.
MŠVVaM SR vypracovalo a zverejnilo online príručku Prevencia a riešenie šikanovania – sprievodca pre školské prostredie, na ktorej vypracovaní sa podieľal NIVAM v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, dostupné na https://www.minedu.sk/data/att/24745.pdf, pričom príručka sa zameriava nie len na oblasť prevencie, ale aj intervencie a poskytuje návod ako zostaviť na škole intervenčný tím, vhodný aj pre iné situácie (strana 7).
NIVAM taktiež priebežne zaraďuje do ponuky vzdelávania programy inovačného vzdelávania, ktoré sú svojim obsahom zamerané na riešenie problematiky bezpečnosti detí a žiakov, tvorbu bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach a prevenciu a elimináciu prejavov násilia a šikanovania v školách a školských zariadeniach. V rokoch 2022 a 2023 boli do ponuky vzdelávania pre pedagogických zamestnancov (ďalej len „PZ“) a odborných zamestnancov (ďalej len „OZ“) zaradené aj nižšie uvedené programy inovačného vzdelávania (k programom vzdelávania sú vytvorené učebné zdroje, dostupné na https://mpc-edu.sk/sk/materialy-na-stiahnutie/#sady):
- Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov v školskom prostredí,
- Klíma triedy/skupiny – dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu,
- Bezpečnosť detí a žiakov v digitálnom priestore (Ako sa brániť manipulácii a hoaxom v online prostredí),
- Prevencia a eliminácia prejavov násilia a šikanovania v školách a školských zariadeniach.
NIVAM plánuje v roku 2024 vytvoriť preventívne programy pre PZ a OZ na rozpoznanie emócií, na budovanie vlastných hodnôt a citlivosti vnímania dôležitých udalostí v triede, škole a v spoločnosti, na zvládanie žiackych konfliktov a rozvíjanie zručností na ich riešenie. Uvedená požiadavka vyplynula z prieskumu a z komunikácie s PZ a OZ na uskutočnených vzdelávacích aktivitách. V roku 2024 sa uskutoční aj Národné školenie Kompasu (príručky výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam) s podporou Rady Európy.
Zároveň informujeme, že novela školského zákona č. 182/2023 Z. z. schválená 9. mája 2023 s účinnosťou od 1. septembra 2023 ustanovuje podporu detí a žiakov vo vzdelávaní, pričom podpora prostredníctvom systému podporných opatrení je poskytovaná školou alebo školským zariadením a je potrebná na to, aby sa dieťa alebo žiak mohli plnohodnotne zapájať do výchovy a vzdelávania a tak rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti.
Novela školského zákona obsahuje, okrem iného, podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní a v rámci zavádzania podporných opatrení do škôl boli spolu s Katalógom podporných opatrení vypracované aj sprievodné metodické materiály. Problematike šikanovania sa priamo venujú materiály Prevencia na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencia výskytu rizikového správania, Krízová intervencia a Činnosť na podporu sociálneho zaradenia, ktoré sú aj s ostatnými podpornými opatreniami dostupné na webovej stránke MŠVVaM SR(Prevencia na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencia výskytu rizikového správania: https://podporneopatrenia.minedu.sk/prevencia-na-podporu.../, Sprievodný metodický materiál: https://podporneopatrenia.minedu.sk/data/att/27422.pdf, Krízová intervencia: https://podporneopatrenia.minedu.sk/krizova-intervencia/,Sprievodný metodický materiál: https://podporneopatrenia.minedu.sk/data/att/27421.pdf a Činnosť na podporu sociálneho zaradenia https://podporneopatrenia.minedu.sk/cinnost-na-podporu.../: https://podporneopatrenia.minedu.sk/cinnost-na-podporu.../, Sprievodný metodický materiál: https://podporneopatrenia.minedu.sk/data/att/27503.pdf).
Medzi nástroje slúžiace na prevenciu šikanovania môžeme teda zaradiť aj Katalóg podporných opatrení (https://podporneopatrenia.minedu.sk/katalog-podpornych.../), ale aj Stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní (https://www.minedu.sk/data/att/21468.pdf) a súvisiaci Prvý akčný plán na roky 2022 – 2024 (https://www.minedu.sk/data/att/23405.pdf).
MŠVVAM SR sa zameriava aj na podporu duševného zdravia, pričom publikovalo Odborný materiál o prejavoch úzkosti detí v základnej škole a o odporúčaniach ako pracovať s deťmi s úzkostlivými prejavmi https://www.minedu.sk/data/att/27853.pdf a aj Odborný materiál o prejavoch úzkosti detí v materskej škole a o odporúčaniach ako pracovať s deťmi s úzkostlivými prejavmi https://www.minedu.sk/data/att/27852.pdf.
Prostredníctvom priamo riadenej organizácie ministerstva Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pristúpilo k realizácii národného projektu „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie“. Cieľom projektu Duševné zdravie a prevencia je vytvárať a šíriť praktické nástroje pre oblasť prevencie a realizovať vzdelávania a advokačnú kampaň pre podporu odborných a pedagogických zamestnancov pri jej výkone, do roku 2027 plánuje projekt podporiť viac ako 1100 odborných a pedagogických zamestnancov, zrealizuje minimálne 7000 hodín vzdelávaní a už počas trvania projektu pozitívne zasiahne vyše 10 000 detí, žiakov a študentov.
Po oboznámení sa s Vami navrhovanými legislatívnymi zmenami v trestnom zákone, ktoré sú širšieho presahu, teda aj na pracovno-právne vzťahy, Vám však odporúčame obrátiť sa na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré je schopné predmetnú oblasť širšie zastrešiť.
Ďakujeme za Vašu snahu a ochotu realizovať aktivity a kroky, ktoré smerujú k eliminácii tohto nežiadúceho javu, uvedieme, že v neposlednom rade duševné zdravie je pre nás neodmysliteľnou súčasťou podpory a prevencie u detí, žiakov a aj študentov.
Prajeme Vám pekný zvyšok dňa.
S pozdravom
Sekretariát kancelárie ministra