NÁVRHY NA ZMENU LEGISLATÍVY V OBLASTI ŠIKANOVANIA A ZAVEDENIE EFEKTÍVNYCH POSTUPOV RIEŠENIA A PREVENCIE ŠIKANY

NÁVRHY NA ZMENU LEGISLATÍVY V OBLASTI ŠIKANOVANIA A ZAVEDENIE EFEKTÍVNYCH POSTUPOV RIEŠENIA A PREVENCIE ŠIKANY

 

 

1.     UKOTVENIE ŠIKANY V TRESTNOM ZÁKONE

Šikanovanie, kyberšikanovanie, mobbing a bossing

(1) Kto druhému úmyselne dlhodobo a opakovane ubližuje

a) na fyzickom zdraví kopaním, strkaním, fackaním alebo inou formou fyzického útoku, ktoré ohrozuje jeho fyzické zdravie alebo obmedzuje jeho bezpečnosť alebo

b) dlhodobo ubližuje na psychickom zdraví ponižovaním, nadávaním, urážaním, zosmiešňovaním, ohováraním, vydieraním alebo vyvolávaním strachu, ktoré ohrozuje jeho psychické zdravie alebo obmedzuje jeho bezpečnosť

potrestá sa odňatím slobody na jeden až tri roky.

c) v prípade, že ide o chránenú osobu podľa § 139 ods. 1 ods. 2, horná aj spodná hranica môže byť zdvojnásobená.

(2) Odňatím slobody na tri až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) z osobitného motívu,

c) bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, alebo

d) závažnejším spôsobom konania.

 

Na účel tohto zákona sa šikanovaním rozumie:

a) správanie osoby, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie inej osoby alebo

b) úmyselný spravidla opakovaný útok voči osobe alebo skupine osôb, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť.

Na účel tohto zákona sa mobbingom rozumie šikanovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí na pracovisku voči konkrétnej osobe, ktorá je v približne v rovnakom pracovnom zaradení, resp. postavení.

Na účel tohto zákona sa bossingom rozumie psychické šikanovanie, ktorého sa dopúšťa na svojom podriadenom nadriadený pracovník. Poškodzuje podriadeného pred jeho kolegami, sťažuje či znemožňuje mu jeho prácu.

 

Podstatou šikanovania je najmä

a) úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky,

b) agresia jednej osoby alebo skupiny osôb,

c) prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou.

 

Šikanovanie sa môže prejaviť

a) v priamej forme, najmä fyzickými útokmi, urážaním, nadávkami, posmechom, zosmiešnením, príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením veci, vyhrážaním, zastrašovaním, vydieraním, zneužitím osobných údajov, fotografií, šírením nepravdivých informácií alebo kyberšikanovaním alebo

b) v nepriamej forme, najmä prehliadaním, ignorovaním, zámerným vyčleňovaním z kolektívu alebo nedobrovoľným vystavovaním agresívnym situáciám.

 

2.     ZAVEDENIE EFEKTÍVNYCH POSTUPOV RIEŠENIA ŠIKANY V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

Školy sú povinné chrániť všetkých svojich žiakov a poskytovať bezpečné a zdravé prostredie. Smernica č. 36/2018 ukladá školám povinnosť odstraňovať diskrimináciu, obťažovanie a prenasledovanie, presadzovať rovnosť príležitostí medzi osobami, ktoré majú spoločnú chránenú charakteristiku, a osobami, ktoré ju nemajú, a rozvíjať dobré vzťahy medzi osobami, ktoré zdieľajú chránenú charakteristiku a osobami, ktoré ju nemajú. Na to je im však potrebné poskytnúť kompetencie, programy a postupy, aby to mohli dosiahnuť.

 

1.     Školy alebo školské zariadenia majú povinnosť mať stanovené zásady správania sa v škole, ktoré budú mať vytvorené zásady proti šikanovaniu stanovujúce, ako budú riešiť šikanovanie vo svojej škole.

2.     Zásady proti šikanovaniu v škole musia stanovovať etapy nahlásenia obáv zo šikanovania. Tieto pravidlá by mali byť k dispozícii na webových stránkach školy resp. môže byť rodičovi poskytnutá ich kópia priamo od školy. Mal by byť zachovaný nasledujúci postup:

Krok 1 – kontaktovanie triedneho učiteľa

Krok 2 – kontaktovanie riaditeľa školy

Krok 3 – kontaktovanie zriaďovateľa školy

Krok 4 – kontaktovanie regionálneho školského úradu

Všetky kroky by mali byť absolvované, aby mala škola primeraný čas a príležitosť na uskutočnenie krokov na nápravu situácie a poskytnutie času na uskutočnenie akcie.

 

Tiež navrhujeme, aby mali školy rozšírené kompetencie, napr. o dočasné alebo trvalé vylúčenie agresora zo školy pri závažnom porušení školských alebo bezpečnostných predpisov. Akékoľvek vylúčenie žiaka, čo i len na krátku dobu, musí byť formálne zaznamenané.

 

Vylúčenie na určitú dobu

Vylúčenie na určitú dobu znamená vylúčenie na určitý počet dní (maximálne 45 dní za jeden školský rok). Škola musí vo zázname o vylúčení stanoviť

a)     presný dátum, kedy sa môže žiak najskôr vrátiť do školy,

b)     v prípade, ak ide o vylúčenie dlhšie ako 14 dní, naplánovať spoločne s regionálnym úradom poskytnutie alternatívneho vzdelávania počas doby vylúčenia.

c)     Najneskôr v 6. deň vylúčenia zabezpečiť, aby bol žiak informovaný o priebehu vyučovania vo všetkých povinných predmetoch elektronickou alebo papierovou formou.

Počas vylúčenia, ktoré trvá menej ako 6 dní sa nesmie žiak pohybovať na verejnosti počas hodín, v ktorých by malo prebiehať jeho vyučovanie. V prípade nedodržania tohto pravidla, môže byť zákonnému zástupcovi žiaka udelená pokuta a pozastavené vyplácanie štátnych dávok na dieťa (rodinné prídavky).

 

Vylúčenie na trvalú dobu

V prípade opakovaného agresívneho správania, ktoré ohrozuje vzdelávanie a výchovu iných žiakov a súčasne je úmyselné, dlhodobé a nie je možná náprava konania, môže škole pristúpiť k trvalému vylúčeniu zo školy. V takýchto prípadoch trvalého vylúčenia musí miestny úrad školstva v spolupráci s príslušným odborom UPSVaR a v prípade potreby aj s príslušným súdom zabezpečiť vhodné alternatívne vzdelávanie pre daného žiaka školopovinného veku, ktoré musí byť zahájené najneskôr do šiestich dní od trvalého vylúčenia zo školy (domáce vzdelávanie, umiestnenie do diagnostického resp. reedukačného zariadenia, preloženie na inú školu).

Počas dočasného alebo trvalého vylúčenia zaviesť pre agresora/agresorov povinné sedenia so psychológom, ktorý môže navrhnúť ďalšie terapie, alebo postupy na riešenie šikany v danom prípade. Pri trvalom vylúčení, ktoré je dôsledkom neochoty upraviť svoje správanie, uviesť zápis do portfólia žiaka, ktorý sa bude môcť zohľadňovať pri prijímacom konaní na strednú prípadne na vysokú školu.

 

3.     ZAKÚPENIE LICENCIE PROGRAMU KiVa ALEBO INÉHO OVERENÉHO PROGRAMU PROTI ŠIKANE

Vynikajúcim programom na riešenie šikanovania je taktiež program KiVa ktorý sa z Fínska, v kde vznikol , rozšíril po celom svete. Je založený na výskume a vedecky overených výsledkoch a v súčasnosti ho používajú napr. v Belgicku, Lotyšsku, Estónsku, Čile, či u našich susedov v Českej republike. Celkovo je to cca 20 štátov z celého sveta. Jeho pomenovanie je skratku fínskeho "kiusaamista vastaan", čo v preklade znamená "proti šikanovaniu". Je zameraný na prácu s agresormi, svedkami i obeťami a tvoria ho časti pre rodičov i odborníkov. Hlavnými piliermi sú prevencia, intervencia a monitorovanie. No súčasne len jedným z mnohých, ktoré by pomohli znížiť výskyt šikany v slovenskej spoločnosti.

 

4.     VYČLENENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA VIAZANÝCH NA PREVENTÍVNE AKTIVITY PROTI ŠIKANE

V súčasnosti majú školy podľa smernice 36/2018 k prevencii šikanovania povinnosť realizovať preventívne aktivity. Táto povinnosť však nie je krytá finančnou podporou zo štátu, ani z ďalších verejných zdrojov. Riaditeľ/ka školy má 3 možnosti, ako prevenciu realizovať, no je to problematické, ako uvádzame nižšie:

-       zamestnať sociálne pedagóga – na Slovensku je ich málo, nakoľko boli na VŠ zrušené odbory na štúdium tohto odboru. Taktiež chýbajú finančné prostriedky na plat takéhoto zamestnanca, najmä u menších a vidieckych škôl.

-       zavolať centrum poradenstva a prevencie – po minuloročnej transformácii majú viac kompetencií, ale aj viac povinností a hoci je potrebné robiť preventívne aktivity dlhodobejšie, zvyčajne sú pracovníci schopní urobiť v školách 1- 2 prednášky za školský rok. Čo je nedostatočné a zvyčajne aj zbytočné, nakoľko je potrebné pracovať so žiakmi kontinuálne.

-       zavolať si externú organizáciu – OZ, súkromné CPP a podobne, ktoré však svoju činnosť vykonáva za odmenu a tu opäť nastáva problém s finančným krytím.

Navrhujeme, aby mali školy vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov viazané na financovanie preventívnych aktivít v triedach, najmä na dlhodobé a kontinuálne aktivity, ktoré sú pri prevencii šikany kľúčové.

 

5.     PODPORA PREVENCIE, MONITORINGU A EDUKÁCIE O SPÔSOBOCH RIEŠENIA ŠIKANOVANIA PRIAMO V ŠKOLÁCH

Podporiť vytvorenie vnútornej siete prevencie a riešenia šikanovania priamo v školách:

-       vyčlenením prostriedkov na edukáciu učiteľov ohľadom postupov prevencie a riešenia šikany,

-       motiváciou vysokých škôl na Slovensku na obnovenie študijného odboru sociálny pedagóg, zrýchlená akreditácia u VŠ, ktoré mali pôvodne tento odbor vo svojich portfóliách,

-       podporou pedagógov s iným odborom rozšíriť si kvalifikáciu pomocou udelenia štátneho štipendia a následne aj zvýšenie ohodnotenia po zvýšení kvalifikácie. V súčasnosti ani po získaní novej kvalifikácie, učiteľ nie je viac ohodnotený.

-       podporou edukácie pedagógov v odbore prevencie a riešenia šikany, budovania pozitívnej klímy v školách, prostredníctvom akreditovaných kurzov,

-       systémovým monitorovaním v rámci škôl medzi pedagógmi, odbornými zamestnancami, žiakmi (napr. pomocou elektronických dotazníkov) a taktiež monitorovaním na úrovni zriaďovateľov MŠ, ZŠ, SŠ,

-       navýšením počtu zamestnancov inkluzívnych tímov v školách, najmä sociálnych pedagógov a psychológov.

Link na petíciu:
poadujeme_aby_bolo_ikanovanie_v_trestnom_zakone